Mountain

Mountain

Basic Land - Mountain

(T: Add R.)

illus. Diego Gisbert # 315/168

Oracle Text

(T: Add R.)