Mountain

Mountain

Basic Land - Mountain

(T: Add R.)

illus. Pablo Mendoza # 324/154

Oracle Text

(T: Add R.)