Mountain

Mountain

Basic Land - Mountain

(T: Add R.)

illus. Christian Dimitrov # 268/281

Oracle Text

(T: Add R.)