Spiritual Guardian

Oracle Text

When Spiritual Guardian enters the battlefield, you gain 4 life.