Mountain

Mountain

Basic Land - Mountain

(T: Add R.)

illus. Tony Szczudlo # 488/303

Oracle Text

(T: Add R.)