Timeless Dragon

Timeless Dragon

    3 W W
Creature - Dragon

Flying

Plainscycling 2

Eternalize 2WW

It has flown the sky for eons without ever touching ground.

illus. Anastasia Ovchinnikova # 388/303

Oracle Text

Flying

Plainscycling 2

Eternalize 2WW