Timeless Dragon

Timeless Dragon

    3 W W
Creature - Dragon

Flying

Plainscycling 2

Eternalize 2WW

illus. Anastasia Ovchinnikova # 35/303

Oracle Text

Flying

Plainscycling 2

Eternalize 2WW