Mutual Epiphany

Mutual Epiphany

Phenomenon

When you encounter Mutual Epiphany, each player draws four cards. (Then planeswalk away from this phenomenon.)

illus. Jason Felix # 151/79

Oracle Text

When you encounter Mutual Epiphany, each player draws four cards. (Then planeswalk away from this phenomenon.)