Mountain

Mountain

Basic Land - Mountain

(T: Add R.)

illus. Simon Dominic # 24/26

Oracle Text

(T: Add R.)