Mountain

Mountain

Basic Land - Mountain

(T: Add R.)

illus. Sam White # 401/277

Oracle Text

(T: Add R.)