Mountain

Mountain

    379
Basic Land - Mountain

T: Add R.

illus. John Avon # 379/332

Oracle Text

T: Add R.