Mountain

Mountain

Basic Land - Mountain

(T: Add R.)

illus. Seb McKinnon # 272/281

Oracle Text

(T: Add R.)