Mountain

Mountain

Basic Land - Mountain

(T: Add R.)

illus. John Avon # 409/261

Oracle Text

(T: Add R.)