Verdant Automaton

Oracle Text

3G: Put a +1/+1 counter on Verdant Automaton.