Mountain

Mountain

Basic Land - Mountain

t: Add R to your mana pool.

illus. John Avon # 215/216

Oracle Text

t: Add R to your mana pool.

  • Rarity:Basic Land
  • Set:Unstable
  • Spoiler
  • Artist:John Avon