Plains

  • Rarity:Basic Land
  • Set:Kaladesh
  • Artist:John Avon