Bottle Gnomes

Oracle Text

Sacrifice Bottle Gnomes: You gain 3 life.

  • Rarity:Special
  • Set:FNM Promos
  • Artist:Kaja Foglio